CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH IZABELIN


UCHWAŁA NR XXX/250/17

RADY GMINY IZABELIN

z dnia 27 września 2017r.

w sprawie zmiany uchwał nr XVII/140/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 czerwca 2016r. i nr XIX/154/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 października 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 9 ust. 1 i art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

  • 1. 1. W uchwale nr  XVII/140/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie  przekształcenia Biura Obsługi Finansowej w Izabelinie w Centrum Usług Wspólnych Izabelin  § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ”Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie;”
  1. W Statucie Centrum Usług Wspólnych Izabelin przyjętym § 2 uchwały Nr XIX/154/16 Rady Gniny Izabelin z dnia 26 października 2016r w sprawie zmiany uchwały nr XVII/140/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie przekształcenia  Biura Obsługi Finansowej w Izabelinie w Centrum Usług Wspólnych Izabelin wprowadza się następujące zmiany:
  • 7 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ”Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie;”;
  • 7 ust. 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie: „12) prowadzenie spraw związanych z naliczeniem dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz niepublicznych przedszkoli i szkół będących w ewidencjach prowadzonych przez Gminę Izabelin;”.
  • 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izabelin.
  • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579, 1948 i  z 2017r. poz. 730, 935.

UCHWAŁA NR XVII/140/16

RADY GMINY IZABELIN

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie przekształcenia  Biura Obsługi Finansowej w Izabelinie w Centrum Usług Wspólnych Izabelin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 9 ust. 1 i art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 2 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2016r. poz. 446), oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (t.j.Dz. U. 2013r. poz. 885 późn. zm.[1]), uchwala się co następuje:

§ 1. Przekształca się jednostkę budżetową Biuro Obsługi Finansowej w Izabelinie w jednostkę budżetową o nazwie Centrum Usług Wspólnych Izabelin, zwaną dalej „Centrum”.

§ 2. Przedmiotem działalności Centrum jest prowadzenie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy, zwanych dalej jednostkami obsługiwanymi w zakresie:

obsługi administracyjnej;

obsługi finansowo – rachunkowej;

obsługi płacowej;

sprawozdawczości;

zapewnienie realizacji innych zadań Gminy w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w szczególności prawa oświatowego.

§ 3. Do jednostek obsługiwanych przez Centrum zalicza się:

Zespół Szkół w Izabelinie, w którego skład wchodzą:

Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego;

Gimnazjum im. ks. Aleksandra Fedorowicza;

Gminne Przedszkole w Izabelinie;

Gminne Przedszkole w Laskach.

§ 4. Centrum nadaje się Statut w brzmieniu określonym w załączniku do Uchwały.

§ 5. 1. Centrum zostaje utworzone na bazie dawnego Biura Obsługi Finansowej w Izabelinie

Z dniem przekształcenia Centrum:

1) środki trwałe oraz mienie ruchome będące w posiadaniu Biura, stają się środkami trwałymi i mieniem ruchomym Centrum;

2) pracownicy Biura stają się pracownikami Centrum, na warunkach zatrudnienia jakie posiadali w Biurze;

3) należności i zobowiązania Biura stają się należnościami i zobowiązaniami Centrum.

§ 6. 1. Upoważnia się Kierownika Centrum do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej tj. prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach wymienionych w art. 90c ust. 2 w związku z art. 90m ust. 1 i 90n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) w zakresie udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Zespołu Szkół, w tym do wydawania decyzji administracyjnych oraz wszelkich postanowień i zaświadczeń w toku prowadzonych postępowań.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izabelin.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016r.

  1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195.

Ogłoszenia i komunikaty

Interesantów przyjmujemy:
Poniedziałek – 8:00 – 17:00
Wtorek – Piątek  8:00 – 16:00