CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH IZABELIN

OŚWIATA

Gmina Izabelin w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. 

Wartość projektu wynosi 55 624 305, 00 zł.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 40 374 335, 00 zł.

Informacja o celu projektu

Gmina Izabelin realizuje projekt pn. Gminne Przedszkole w Laskach „Akademia Pod Dębowym Liściem”- jest nas więcej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

W skład projektu wchodzi: wyposażenie sal w meble, stoły , krzesła, pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK dla nowego oddziału, zakup i montaż pieca CO, wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw: 200 m2, zakup piaskownicy przenośnej, bieżące funkcjonowanie nowego oddziału, realizacja wsparcia wobec dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, dokształcanie nauczycieli oraz realizacja zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci z przedszkola.

Wniosek o dofinansowanie został złożony dnia 28.04.2017 r., a umowę o dofinansowanie podpisano dnia 16.11.2017 r.

Wartość projektu ogółem: 499 340,24 zł

Dofinansowanie 80%: 399 472,19 zł

Program rządowy Dobry Start

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Gdzie  i kiedy można złożyć wniosek?

W ramach nowego rządowego programu „Dobry start” od 1 lipca 2018 r. można składać wniosek o 300 zł dla każdego uczącego się dziecka.

W Gminie Izabelin odpowiedzialnym za wypłatę środków z tego programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieszczący się w Urzędzie Gminy Izabelin, przy ul. 3 Maja 42.

Od 1 lipca 2018 r. rodzice i opiekunowie prawni dziecka uczącego się będą mogli składać wnioski drogą elektroniczną za pomocą portalu emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/ oraz poprzez aplikacje popularniejszych banków.

Od 1 sierpnia 2018 wnioski w wersji papierowej można składać w siedzibie GOPS w Izabelinie.

link do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1061 oraz wzór wniosku dostępny na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Druki wniosków będą również dostępne w holu przy kancelarii Urzędu Gminy.

Ostateczny termin naboru wniosków mija 30 listopada 2018 r.

Szczegółowych informacji udziela GOPS w Izabelinie tel. 22 722-79-95

Wójt Gminy Izabelin

Stypendium szkolne 2018/2019

PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457).

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego/zasiłku szkolnego.

Załączniki:

 • aktualne zaświadczenie ze szkoły informujące, że dziecko jest uczniem danej szkoły w danym roku szkolnym
 • aktualne dokumenty potwierdzające dochód rodziny (w tym: wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, zasiłki rodzinne, alimenty, itp.)
 • lub, w przypadku braku pracy, oświadczenie o braku zatrudnienia i braku dochodów złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
 • lub zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna z prawem lub bez prawa do zasiłku

 OPŁATY: brak

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • uczniowie – do dnia 15 września danego roku szkolnego
 • słuchacze kolegiów nauczycielskich i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Centrum Usług Wspólnych Izabelin ul. Szkolna 2a

05-080 Hornówek

SPOSÓB I MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW:

 • Centrum Usług Wspólnych Izabelin ul. Szkolna 2a
 • za pośrednictwem poczty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres wskazany we wniosku

TERMIN WYDANIA DECYZJI :

Zgodnie z ustawą kodeks postępowania administracyjnego – w terminie do jednego miesiąca licząc od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

UWAGI:

 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Podanie we wniosku numeru telefonu ułatwi ewentualny kontakt pracownika CUWI z Wnioskodawcą.

STYPENDIUM SZKOLNE / ZASIŁEK SZKOLNY

 udokumentowanie dochodu rodziny wymagane przy składaniu wniosku.

Źródła dochodówWymagane dokumenty
Umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dziełozaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub oświadczenie o dochodach netto przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Działalność gospodarczazaświadczenie z urzędu skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania, informację o podstawie wymiaru składek ZUS oraz kopie dowodu opłacania składek ZUS lub oświadczenie o osiągniętych dochodach netto  przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Emerytura lub renta (legitymacja)dowód dokumentujący wysokość pobranej renty/emerytury lub świadczenia (odcinek przekazu pocztowego lub wyciąg z rachunku bankowego).
Świadczenia rodzinne, świadczenia pomocy społecznej GOPS (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zaliczka alimentacyjna)należy wpisać informację o wysokości pobieranych świadczeń we wniosku o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, w  przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
AlimentyKopia wyroku zasądzającego wysokość alimentów, ewentualnie przekazy/przelewy dokumentujące wysokość alimentów
Zasiłki z Urzędu Pracyzaświadczenie o pobieraniu lub nie pobieraniu świadczeń.
Inne (stypendia, praktyki szkolne)zaświadczenie ze szkoły lub uczelni.

Stypendium szkolne 2017/2018

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów/słuchaczy pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolnego, poniżej dostępny jest wzór wniosku.

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami można składać w Centrum Usług Wspólnych przy ul. Szkolnej 2a, 05-080 Izabelin w terminie:

uczniowie do dnia 15 września 2017 r.,

– słuchacze kolegiów – do dnia 16 października 2017 r.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz.1943 z późniejszymi zm.) stypendium szkolne przysługuje osobom zamieszkałym na terenie Gminy Izabelin:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
 2. dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które uczęszczają do publicznych i niepublicznych ośrodków, umożliwiających im realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji tego obowiązku;
 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może być przyznane uczniom/słuchaczom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 514 zł netto. Powyższa kwota wynika z art. 8 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.).

Świadczenie wychowawcze „500 +” nie wlicza się do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

O przyznanie stypendium szkolnego mogą wystąpić rodzice ucznia, opiekunowie lub prawni opiekunowie, pełnoletni uczniowie lub dyrektor szkoły.

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres do 10 miesięcy w danym roku szkolnym lub w przypadku słuchaczy – do 9 miesięcy.

Wypłata stypendium następuje po przedstawieniu przez Wnioskodawcę imiennych rachunków lub faktur potwierdzających poniesienie kosztów stypendialnych.

Druk wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dostępny jest do pobrania poniżej, w kancelarii Urzędu Gminy Izabelin lub w Centrum Usług Wspólnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (22) 111 00 73 lub (22) 111 00 75

Harmonogram przyznawania szkolnego stypendium w roku szkolnym 2017/2018

Przyznawanie i wypłata szkolnego stypendium odbywa się zgodnie z poniższym harmonogramem.

L.P.DataCzynności rodziców/ opiekunów/ pełnoletnich uczniówCzynności Urzędu
1.

Do dnia 15 września 2017r.

W przypadku słuchaczy kolegiów: do dnia 16 października 2017r.

Składanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego w Centrum Usług Wspólnych ul. Szkolna 2a, 05-080 Izabelinprzyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego w Centrum Usług Wspólnych w godzinach: w pon. 8-17, wt.-pt. 8-16
2.

15.09.2017r.-16.10.2017r.

W przypadku słuchaczy kolegiów w terminie:

16.10.2017r.

-13.11.2017r.

 Rozpatrywanie złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego przez komisję stypendialną i wydanie pozytywnej lub negatywnej decyzji stypendialnej przez Wójta Gminy Izabelin
3.

Od dnia 16.10.2017r. do czerwca 2017r.

W przypadku słuchaczy kolegiów: od dnia 13 listopada 2017r. do czerwca

Przedstawianie przez rodziców/ opiekunów/ pełnoletnich uczniów imiennych rachunków lub faktur potwierdzających poniesienie kosztów stypendialnych. Rachunki lub faktury należy składać w Centrum Usług Wspólnych przy ul. Szkolnej 2a, 05-080 Izabelin.Wypłata, przez Centrum Usług Wspólnych, przyznanego stypendium po przedstawianiu przez rodziców/ opiekunów/ pełnoletnich uczniów rachunków lub faktur potwierdzających poniesienie kosztów stypendialnych.

Wyprawka szkolna 2016/2017

Wyprawka szkolna 2016/2017 przyjęta przez Radę Ministrów

Blisko 24 mln zł zaplanowano na realizację Rządowego Programu Wyprawka Szkolna w roku szkolnym 2016/2017. Celem przyjętego programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników. Rada Ministrów przyjęła uchwałę i rozporządzenie w tej sprawie, które weszły w życie 19 lipca 2016 roku.

Program zakłada także m.in. wsparcie w zakresie zakupienia materiałów edukacyjnych dla:

 1. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 2. uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Wyprawka Szkolna jest pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub  podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego objęci zostaną uczniowie:

 1. słabowidzący,
 2. niesłyszący,
 3. słabosłyszący,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7 – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty”, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I–III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej – dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy w przypadku, gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy.

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, określone zostało w tabeli.

Zgodnie z programem wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, składa się do dyrektora Zespołu Szkół w Izabelinie w terminie do 16 września 2016r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Uchwała Rady Gminy Izabelin nr XXVIII/229/05

Zarządzenie Wójta Gminy Izabelin nr 160/2013

druk wniosku o przyznanie stypendium szkolnego 2017-18

katalog_wydatków_stypendialnych_2017-18

Font Resize