Spełnianie obowiązku nauki przez dziecko do 18 roku życia

Podstawa prawna:
  1. art. 35, art. 40, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).
  2. ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U z 2022 r., poz. 479).

 

Przypominamy o ustawowym obowiązku nauki.

Na podstawie art. 40 ust.1 rodzice obowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, do zapewnienia jego regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne oraz zapewnienia mu warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć szkolnych. Przepis art. 40 ust. 2 ustawy – Prawo Oświatowe zobowiązuje rodziców/prawnych opiekunów dziecka do powiadomienia organów gminy o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.
Brak dostarczenia oświadczenia będzie skutkował wszczęciem postępowaniem na podstawie art. 42 ustawy, zgodnie z którym niespełnienie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Jednocześnie przypominamy, iż informacja o spełnianiu obowiązku powinna być przekazywana na początku każdego roku szkolnego – do ukończenia przez ucznia 18 lat. 

Wymagane dokumenty:

Zaświadczenie ze szkoły o realizacji obowiązku nauki lub oświadczenie rodzica o realizacji obowiązku nauki przez dziecko (wg wzoru).

Sposób złożenia wniosku:

Zaświadczenie lub oświadczenie rodzica o sposobie realizacji obowiązku nauki przez dziecko należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych Izabelin, ul. Szkolna 2A, Hornówek, 05-080 Izabelin, przesłać za pośrednictwem poczty lub wysłać na adres e-mail:oswiata@izabelin.pl

Opłaty: 

nie pobiera się

Miejsce załatwienia sprawy:
Centrum Usług Wspólnych Izabelin, ul. Szkolna 2A, Hornówek, 05-080 Izabelin
tel. 22 111 00 76
e-mail:oswiata@izabelin.pl

Do pobrania:
Oświadczenie_o_spełnianiu_obowiązku_nauki.docx