Projekty Unijne

 

Gmina Izabelin w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie.

Wartość projektu wynosi 55 624 305, 00 zł.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 40 374 335, 00 zł.


Informacja o celu projektu

 


Gmina Izabelin realizuje projekt pn. Gminne Przedszkole w Laskach „Akademia Pod Dębowym Liściem”- jest nas więcej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

W skład projektu wchodzi: wyposażenie sal w meble, stoły , krzesła, pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK dla nowego oddziału, zakup i montaż pieca CO, wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw: 200 m2, zakup piaskownicy przenośnej, bieżące funkcjonowanie nowego oddziału, realizacja wsparcia wobec dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, dokształcanie nauczycieli oraz realizacja zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci z przedszkola.

Wniosek o dofinansowanie został złożony dnia 28.04.2017 r., a umowę o dofinansowanie podpisano dnia 16.11.2017 r.

Wartość projektu ogółem: 499 340,24 zł

Dofinansowanie 80%: 399 472,19 zł


Program rządowy Dobry Start

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Gdzie  i kiedy można złożyć wniosek?

W ramach nowego rządowego programu „Dobry start” od 1 lipca 2018 r. można składać wniosek o 300 zł dla każdego uczącego się dziecka.

W Gminie Izabelin odpowiedzialnym za wypłatę środków z tego programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieszczący się w Urzędzie Gminy Izabelin, przy ul. 3 Maja 42.

Od 1 lipca 2018 r. rodzice i opiekunowie prawni dziecka uczącego się będą mogli składać wnioski drogą elektroniczną za pomocą portalu emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/ oraz poprzez aplikacje popularniejszych banków.

Od 1 sierpnia 2018 wnioski w wersji papierowej można składać w siedzibie GOPS w Izabelinie.

link do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1061 oraz wzór wniosku dostępny na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Druki wniosków będą również dostępne w holu przy kancelarii Urzędu Gminy.

Ostateczny termin naboru wniosków mija 30 listopada 2018 r.

Szczegółowych informacji udziela GOPS w Izabelinie tel. 22 722-79-95

Wójt Gminy Izabelin

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Uchwała Rady Gminy Izabelin nr XXVIII/229/05

Zarządzenie Wójta Gminy Izabelin nr 160/2013

druk wniosku o przyznanie stypendium szkolnego 2017-18

katalog_wydatków_stypendialnych_2017-18

Gminne Przedszkole im. Ks Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie

05-080 Izabelin
ul. T. Kościuszki 17
tel./fax 22 7226031
e-mail: przedszkole@izabelin.pl
www.przedszkole.izabelin.pl

Gminne Przedszkole w Laskach "Akademia pod Dębowym Liściem"

ul. 3-go Maja 43
05-080 Izabelin
tel/fax. 022 752-23-20
e-mail: przedszkolelaski@izabelin.pl
http://www.gplaski.szkolnastrona.pl/