Nabór na stanowisko – Inspektor ds. finansowo-księgowych

Nabór na stanowisko – Inspektor ds. finansowo-księgowych

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Izabelin
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
INSPEKTOR DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
w wymiarze etatu: pełen etat

Data publikacji ogłoszenia: 7 kwietnia 2022 roku
Termin składania ofert do: 22 kwietnia 2022 roku


WYMAGANIA NIEZBĘDNE /KONIECZNE/:

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym lub pokrewnym (np. administracyjnym, kadry i płace, zarządzanie i marketing, finanse i rachunkowość).
 2.  Doświadczenie zawodowe min. 5 lat;
 3. Obywatelstwo polskie;
 4. Znajomość programów pakietu MS Office, w szczególności Word, Excel;
 5. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, samodzielność, komunikatywność, systematyczność oraz otwartość na zmiany;
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE:


1. Znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie ustaw:

 • o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • o finansach publicznych,
 • o rachunkowości,
 • o ochronie danych osobowych,
 • o samorządzie gminnym,

2. Znajomość programu PŁATNIK;
3. Mile widziana znajomość księgowości;
4. Umiejętność analitycznego myślenia oraz sporządzania pism urzędowych.

OBOWIĄZKI I ZADANIA:

 1. Prowadzenie spraw w zakresie płac i świadczeń pracowniczych, a w szczególności:
  • Sporządzanie list płac z tytułu umów o pracę, z tytułu umów zleceń, umów o dzieło;
  • Naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, rehabilitacyjnych oraz innych wynikających ze stosunku umów pracy oraz innych umów;
  • Przygotowanie przelewów bankowych w zakresie wynagrodzeń oraz innych zobowiązań pracowniczych i pracodawcy, w tym rozliczenia z urzędem skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
  • Sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych dla urzędu skarbowego, naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od płac od osób fizycznych;
  • Prowadzenie spraw związanych z obliczaniem świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych;
  • Sporządzanie deklaracji do ZUS, US i GUS oraz ich przesyłanie,
  • Prowadzenie dokumentacji zasiłków chorobowych;
  • Sporządzanie list wypłat dla pracowników z ZFŚS oraz podatku dochodowego;
  • Comiesięczne rozliczanie wypłaconych wynagrodzeń oraz przygotowanie dokumentów do działu księgowości;
  • Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu na żądanie pracownika;
  • Prowadzenie sprawozdawczości dotyczących płac,
  • Prowadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań.

2. Wykonywanie innych, nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy praw lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Izabelin należą do kompetencji na stanowisku

  OFERUJEMY:

  • pracę w jednostce budżetowej,
  • umowę o pracę,
  • dofinansowanie z ZFŚS,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy,
  • otoczenie profesjonalnego zespołu.

  WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. życiorys (CV),
  2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  3. kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy (lub zaświadczenie
  o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia),
  4. kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
  5. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, jeżeli znajdą się w gronie najlepszych kandydatów (poświadczony przez kandydata za zgodność z oryginałem),
  7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
  9. podpisana klauzula o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Centrum Usług Wspólnych Izabelin, z siedzibą w Hornówku przy ul. Szkolnej 2A, 05-080 Izabelin, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie” – jeżeli kandydat wyraża na to zgodę.

  WARUNKI PRACY NA W/W STANOWISKU:
  • miejsce pracy – siedziba Centrum Usług Wspólnych Izabelin,
  • wymiar czasu pracy – pełen etat (5 dni w tygodniu),
  • praca administracyjno-biurowa, przy użyciu komputera powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych,
  • stanowisko pracy na parterze budynku,
  • kontakt z interesantami.

  INNE INFORMACJE:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie:


  Centrum Usług Wspólnych Izabelin
  ul. Szkolna 2A, Hornówek,
  05-080 Izabelin


  lub pocztą na adres siedziby z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko Inspektora ds. finansowo-księgowych” oraz podaniem imienia, nazwiska i adresu do korespondencji osoby składającej aplikację w terminie do dnia 22 kwietnia 2022 roku do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Centrum Usług Wspólnych Izabelin).

  INFORMACJE DODATKOWE:
  1. Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani indywidualnie telefonicznie. Konkurs prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Izabelin.
  2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych Izabelin oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Izabelin.
  3. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Izabelin zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu lub odstąpienie od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

  Klauzula informacyjna


  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:
  1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych Izabelin, z siedzibą w Hornówku przy ul. Szkolnej 2A, 05-080 Izabelin, adres e-mail: cuwi@izabelin.pl.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, adres e-mail: iod@perfectinfo.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wskazane stanowisko na podstawie:

  • czynności zmierzające do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikających
   z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
   o pracownikach samorządowych;
  • wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora i osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b RODO);
   Dane osobowe mogą być także przetwarzane na poczet przyszłych rekrutacji na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończonym procesie rekrutacji.
  5. Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku po zakończeniu rekrutacji na wskazane stanowisko.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  9. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji oraz ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.
  11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.

  Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Centrum Usług Wspólnych Izabelin, z siedzibą w Hornówku przy ul. Szkolnej 2A, 05-080 Izabelin, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”


  Izabelin, 06.04.2022 r.


  Aneta Beczek

  (…)

  Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

  Ogłoszenie inspektor ds. finansowo-księgowych PobierzOgłoszenie inspektor ds. finansowo-księgowych

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *