Zarządzenie Nr 2/2022

Zarządzenie Nr 2/2022

Zarządzenie Nr 2/2022
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Izabelin
z dnia 03.01.2022 roku


w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Centrum usług Wspólnych Izabelin

Na podstawie art. 7 pkt 4 w zw. z art.43 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) oraz art. 130  1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.1320), zarządzam, co następuje:

§ 1 Ustalam dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w Centrum Usług Wspólnych Izabelin w zamian za święto przypadające w sobotę – 1 stycznia 2022 r.

§ 2 O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników oraz interesantów poprzez:

  1. wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych do budynku Centrum Usług Wspólnych Izabelin,
  2. zamieszczenie na stronie www.cuwi.izabelin.pl 

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Dyrektor 

Centrum Usług Wspólnych Izabelin

Aneta Beczek

Zarządzenie 2/2022 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *