Zarządzenie Nr 364/2021 Wójta Gminy Izabelin

Zarządzenie Nr 364/2021 Wójta Gminy Izabelin

z dnia 02 września 2021 roku

ZARZĄDZENIE NR  364/2021

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 02 września 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla rozpatrywania wniosków o stypendium Wójta Gminy Izabelin.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), w związku z art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1237 ze zm.) oraz §3 ust. 2 Programu stypendialnego Wójta Gminy Izabelin – Załącznika do Uchwały Nr XV/115/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Izabelin w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Izabelin zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołać  Komisję  Stypendialną w celu  rozpatrywania wniosków i wydania opinii o przyznaniustypendium Wójta Gminy Izabelin.

§ 2. Ustalić następujący skład komisji stypendialnej:

  1. Bogdan Szczesiak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Izabelin –  przewodniczący Komisji Stypendialnej,
  2. Anita Fieducik – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Izabelinie,
  3. Joanna Czajka-Kowszun – pracownik Centrum Usług Wspólnych Izabelin,
  4. Ryszard Szymczak – Radny Gminy Izabelin
  5. Eliza Daniel – Radna Gminy Izabelin

§ 5. Z przebiegu prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

§ 8. Do zadań komisji należy analiza złożonych wniosków oraz wydanie opinii zgodnie z załącznikiem nr 1 do Programu stypendialnego w Gminie Izabelin.

§ 9. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych Izabelin.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *