UCHWAŁA NR XXXVIII/307/21

UCHWAŁA NR XXXVIII/307/21

UCHWAŁA NR XXXVIII/307/21
RADY GMINY IZABELIN
z dnia 16 lutego 2021 r.

w sprawie zmian Statutu Centrum Usług Wspólnych Izabelin

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h, art. 9 ust. 1, art. 10a pkt 1 i 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Centrum Usług Wspólnych Izabelin stanowiącym załącznik do uchwały nr XVII/147/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Usług Wspólnych Izabelin ( Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 15546), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 2.1. Przedmiotem działalności Centrum jest zapewnienie wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Izabelin, zwanym dalej jednostkami obsługiwanymi, do których zalicza się:

1) Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie;
2) Gminne Przedszkole im, ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie;
3) Gminne Przedszkole „Akademia pod Dębowym Liściem” w Laskach;
4) Urząd Gminy Izabelin;
5) Gminna Stołówka w Izabelinie.

2) § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 2 ust. 2 pkt 1 ) obsługi finansowej jednostek obsługiwanych, o których mowa w §2 ust 1 pkt 1, 2, 3 i 5 Statutu:

a) obsługa finansowo – rachunkowa jednostek obsługiwanych;
b) obsługa płacowa jednostek obsługiwanych
c) sprawozdawczość jednostek obsługiwanych

3) § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 2 ust. 2 pkt 3) obsługi administracyjnej jednostek obsługiwanych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5 Statutu:

a) obsługa prawna jednostek obsługiwanych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izabelin.

§3. Uchwała podlega Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 roku.

 

Uzasadnienie
W związku z powołaniem od dnia 01 kwietnia 2021 r. nowej jednostki pod nazwą: „Gminna Stołówka w Izabelinie” zaszła konieczność wprowadzenia zmian w Statucie Centrum Usług Wspólnych Izabelin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *