STYPENDIUM SZKOLNE 2018/2019

STYPENDIUM SZKOLNE 2018/2019

Stypendium szkolne 2018/2019

PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457).

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego/zasiłku szkolnego.

Załączniki:

 • aktualne zaświadczenie ze szkoły informujące, że dziecko jest uczniem danej szkoły w danym roku szkolnym
 • aktualne dokumenty potwierdzające dochód rodziny (w tym: wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, zasiłki rodzinne, alimenty, itp.)
 • lub, w przypadku braku pracy, oświadczenie o braku zatrudnienia i braku dochodów złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
 • lub zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna z prawem lub bez prawa do zasiłku

 OPŁATY: brak

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • uczniowie – do dnia 15 września danego roku szkolnego
 • słuchacze kolegiów nauczycielskich i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Centrum Usług Wspólnych Izabelin ul. Szkolna 2a

05-080 Hornówek

SPOSÓB I MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW:

 • Centrum Usług Wspólnych Izabelin ul. Szkolna 2a
 • za pośrednictwem poczty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres wskazany we wniosku

TERMIN WYDANIA DECYZJI :

Zgodnie z ustawą kodeks postępowania administracyjnego – w terminie do jednego miesiąca licząc od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

UWAGI:

 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Podanie we wniosku numeru telefonu ułatwi ewentualny kontakt pracownika CUWI z Wnioskodawcą.

STYPENDIUM SZKOLNE / ZASIŁEK SZKOLNY

 udokumentowanie dochodu rodziny wymagane przy składaniu wniosku.

Źródła dochodówWymagane dokumenty
Umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dziełozaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub oświadczenie o dochodach netto przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Działalność gospodarczazaświadczenie z urzędu skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania, informację o podstawie wymiaru składek ZUS oraz kopie dowodu opłacania składek ZUS lub oświadczenie o osiągniętych dochodach netto  przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Emerytura lub renta (legitymacja)dowód dokumentujący wysokość pobranej renty/emerytury lub świadczenia (odcinek przekazu pocztowego lub wyciąg z rachunku bankowego).
Świadczenia rodzinne, świadczenia pomocy społecznej GOPS (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zaliczka alimentacyjna)należy wpisać informację o wysokości pobieranych świadczeń we wniosku o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, w  przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
AlimentyKopia wyroku zasądzającego wysokość alimentów, ewentualnie przekazy/przelewy dokumentujące wysokość alimentów
Zasiłki z Urzędu Pracyzaświadczenie o pobieraniu lub nie pobieraniu świadczeń.
Inne (stypendia, praktyki szkolne)zaświadczenie ze szkoły lub uczelni.