Uchwała Nr XXXIV/304/18

Uchwała Nr XXXIV/304/18

UCHWAŁA NR XXXIV/304/18
RADY GMINY IZABELIN
z dnia 7 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, art. 9 ust. 1, art. 10a pkt 1 i 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm. ) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Centrum Usług Wspólnych Izabelin stanowiącym załącznik, o którym mowa w § 1. ust. 2 Uchwały Nr XXII/179/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/140/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie przekształcenia Biura Obsługi Finansowej w Izabelinie w Centrum Usług Wspólnych Izabelin, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7. 1. Do podstawowej działalności Centrum należy zapewnienie obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy, zwanymi dalej jednostkami obsługiwanymi, do których zalicza się:

1) Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie;
2) Gminne Przedszkole im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie
3) Gminne Przedszkole „Akademia pod Dębowym Liściem” w Laskach;
4) Urząd Gminy Izabelin;
5) Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów Zielonych Izabelin.”

2) W § 7 ust. 2 pkt 2 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie: „2) W zakresie zadań własnych – organizacyjnych Gminy wynikających z ustaw: Prawo oświatowe, finasowanie zadań oświatowych oraz Karta nauczyciela:”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izabelin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *