STYPENDIUM SZKOLNE 2017/2018

STYPENDIUM SZKOLNE 2017/2018

STYPENDIUM SZKOLNE 2017/2018

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów/słuchaczy pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolnego, poniżej dostępny jest wzór wniosku.

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami można składać w Centrum Usług Wspólnych przy ul. Szkolnej 2a, 05-080 Izabelin w terminie:

 uczniowie do dnia 15 września 2017 r.,

– słuchacze kolegiów – do dnia 16 października 2017 r.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz.1943 z późniejszymi zm.) stypendium szkolne przysługuje osobom zamieszkałym na terenie Gminy Izabelin:

  1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
  2. dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które uczęszczają do publicznych i niepublicznych ośrodków, umożliwiających im realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji tego obowiązku;
  3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może być przyznane uczniom/słuchaczom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 514 zł netto. Powyższa kwota wynika z art. 8 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.).

Świadczenie wychowawcze „500 +” nie wlicza się do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

O przyznanie stypendium szkolnego mogą wystąpić rodzice ucznia, opiekunowie lub prawni opiekunowie, pełnoletni uczniowie lub dyrektor szkoły.

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres do 10 miesięcy w danym roku szkolnym lub w przypadku słuchaczy – do 9 miesięcy.

Wypłata stypendium następuje po przedstawieniu przez Wnioskodawcę imiennych rachunków lub faktur potwierdzających poniesienie kosztów stypendialnych.

Druk wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dostępny jest do pobrania poniżej, w kancelarii Urzędu Gminy Izabelin lub w Centrum Usług Wspólnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (22) 111 00 73 lub (22) 111 00 75

Harmonogram przyznawania szkolnego stypendium w roku szkolnym 2017/2018

Przyznawanie i wypłata szkolnego stypendium odbywa się zgodnie z poniższym harmonogramem.

L.P.DataCzynności rodziców/ opiekunów/ pełnoletnich uczniówCzynności Urzędu
1.

Do dnia 15 września 2017r.

W przypadku słuchaczy kolegiów: do dnia 16 października 2017r.

Składanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego w Centrum Usług Wspólnych ul. Szkolna 2a, 05-080 Izabelinprzyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego w Centrum Usług Wspólnych w godzinach: w pon. 8-17, wt.-pt. 8-16
2.

15.09.2017r.-16.10.2017r.

W przypadku słuchaczy kolegiów w terminie:

16.10.2017r.

-13.11.2017r.

 Rozpatrywanie złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego przez komisję stypendialną i wydanie pozytywnej lub negatywnej decyzji stypendialnej przez Wójta Gminy Izabelin
3.

Od dnia 16.10.2017r. do czerwca 2017r.

W przypadku słuchaczy kolegiów: od dnia 13 listopada 2017r. do czerwca

Przedstawianie przez rodziców/ opiekunów/ pełnoletnich uczniów imiennych rachunków lub faktur potwierdzających poniesienie kosztów stypendialnych. Rachunki lub faktury należy składać w Centrum Usług Wspólnych przy ul. Szkolnej 2a, 05-080 Izabelin.Wypłata, przez Centrum Usług Wspólnych, przyznanego stypendium po przedstawianiu przez rodziców/ opiekunów/ pełnoletnich uczniów rachunków lub faktur potwierdzających poniesienie kosztów stypendialnych.